چسب آهن 135

نوع تعداد در بسته وزن (کیلوگرم) قیمت (ریال)
بسته‌ی درخواستی
نوع ربعی (130 گرم) تعداد در بسته 48 عدد وزن (کیلوگرم) 9/2 قیمت (ریال) 000000000

چسب آهن 135 تیوبی

نوع تعداد در بسته وزن (کیلوگرم) قیمت (ریال)
بسته‌ی درخواستی
نوع تیوب (50 میلی لیتر) تعداد در بسته 48 عدد وزن (کیلوگرم) 2/9 قیمت (ریال) 000000000
نوع تیوب (100 میلی لیتر) تعداد در بسته 36 عدد وزن (کیلوگرم) 4/65 قیمت (ریال) 000000000

چسب موکت 306

نوع تعداد در بسته وزن (کیلوگرم) قیمت (ریال)
بسته‌ی درخواستی
نوع ربعی (130 گرم) تعداد در بسته 48 عدد وزن (کیلوگرم) 9/2 قیمت (ریال) 000000000
نوع لیتری (610 گرم) تعداد در بسته 18 عدد وزن (کیلوگرم) 13/8 قیمت (ریال) 000000000
نوع گالن گرد (2/25 کیلوگرم) تعداد در بسته 6 عدد وزن (کیلوگرم) 15/5 قیمت (ریال) 000000000
نوع حلب (12 کیلوگرم) تعداد در بسته - وزن (کیلوگرم) 13 قیمت (ریال) 000000000

چسب کاشی سوپرکرافتGM-30

نوع تعداد در بسته وزن (کیلوگرم) قیمت (ریال)
بسته‌ی درخواستی
نوع سطل (11/5 کیلوگرم) تعداد در بسته 1 وزن (کیلوگرم) 12 قیمت (ریال) 000000000
نوع سطل (25 کیلوگرم) تعداد در بسته 1 وزن (کیلوگرم) 26 قیمت (ریال) 000000000

چسب کاشی کرافتGM-25

نوع تعداد در بسته وزن (کیلوگرم) قیمت (ریال)
بسته‌ی درخواستی
نوع سطل (11/5 کیلوگرم) تعداد در بسته - وزن (کیلوگرم) 12 قیمت (ریال) 000000000
نوع سطل (25 کیلوگرم) تعداد در بسته - وزن (کیلوگرم) 25/5 قیمت (ریال) 000000000

چسب کاشی خمیری D1

نوع تعداد در بسته وزن (کیلوگرم) قیمت (ریال)
بسته‌ی درخواستی
نوع لیتری (840 گرم) تعداد در بسته 12 عدد وزن (کیلوگرم) 11/2 قیمت (ریال) 000000000
نوع سطل (4/25 کیلوگرم) تعداد در بسته 4 عدد وزن (کیلوگرم) 18/4 قیمت (ریال) 000000000
نوع سطل (10/5 کیلوگرم) تعداد در بسته - وزن (کیلوگرم) 11 قیمت (ریال) 000000000
نوع سطل (23/9 کیلوگرم) تعداد در بسته - وزن (کیلوگرم) 25 قیمت (ریال) 000000000

چسب فوری 308

نوع تعداد در بسته وزن (کیلوگرم) قیمت (ریال)
بسته‌ی درخواستی
نوع ربعی (130 گرم) تعداد در بسته 48 عدد وزن (کیلوگرم) 9/2 قیمت (ریال) 000000000
نوع لیتری (610 گرم) تعداد در بسته 18 عدد وزن (کیلوگرم) 13/8 قیمت (ریال) 000000000
نوع گالن گرد (2/25 کیلوگرم) تعداد در بسته 6 عدد وزن (کیلوگرم) 15/5 قیمت (ریال) 000000000
نوع حلب (12 کیلوگرم) تعداد در بسته - وزن (کیلوگرم) 17/5 قیمت (ریال) 000000000

چسب بتن سوپر GH-22

نوع تعداد در بسته وزن (کیلوگرم) قیمت (ریال)
بسته‌ی درخواستی
نوع لیتری (690 گرم) تعداد در بسته 12 عدد وزن (کیلوگرم) 9/4 قیمت (ریال) 000000000
نوع سطل (2/75 کیلوگرم) تعداد در بسته 4 عدد وزن (کیلوگرم) 12/4 قیمت (ریال) 000000000
نوع سطل (7/5 کیلوگرم) تعداد در بسته - وزن (کیلوگرم) 8 قیمت (ریال) 000000000
نوع سطل (19 کیلوگرم) تعداد در بسته - وزن (کیلوگرم) 20 قیمت (ریال) 000000000

چسب سفید 108

نوع تعداد در بسته وزن (کیلوگرم) قیمت (ریال)
بسته‌ی درخواستی
نوع بطری پلاستیکی 100ml (100 گرم) تعداد در بسته 36 عدد وزن (کیلوگرم) 4/4 قیمت (ریال) 000000000

چسب یونولیت 128

نوع تعداد در بسته وزن (کیلوگرم) قیمت (ریال)
بسته‌ی درخواستی
نوع بطری پلاستیکی 100ml (100 گرم) تعداد در بسته 36 عدد وزن (کیلوگرم) 4/4 قیمت (ریال) 000000000
Back To Top
صفحه اصلی
محصولات
حساب کاربری
سفارش