جلای آلکیدی

برپایه رزین های آلکیدی ساخته شدهاست و جهت براق نمودن و حفاظت سطوح چوبی، سختی و حفاظت سطوح گچی و تهیه بتونه روغنی کاربرد دارد.

Back To Top