ضد زنگ آلکیدی اخرایی

بر پایه رزین های آلکیدی و اکسید آهن ساخته شده است و جهت مصارف داخلی و خارجی روی سطوح فلزی (جلوگیری از زنگ زدگی) و به عنوان آستری جهت آماده سازی فلز برای رنگ آمیزی رویه به کار می رود.
فام رنگ: قرمز اخرایی

Back To Top