رنگ روغنی مات آلکیدی

بر پایه رزین های آلکیدی ساخته شده است و بر روی سطوح فلزی، چوبی، سیمانی و گچی جهت مصارف داخل ساختمان کاربرد دارد.
فام رنگ: در رنگهای مختلف

Back To Top