زیر کار پایه آب

براساس رزین اکریلیک قابل حل در آب برای آماده سازی سطوح داخلی و خارجی ساختمان قبل از نقاشی به کار می رود.
مخصوص رنگ پلاستیک، رنگ اکریلیک پایه آب و رنگ روغنی می باشد.

Back To Top