پرایمر اکریلیک

براساس رزین اکریلیک قابل حل در آب برای آماده سازی سطوح داخلی و خارجی ساختمان قبل از نقاشی به کار می رود.
آستری برای سطوح گچی، بتونی، سیمانی، سفالی، سنگ و چوب.
آستری مناسب قبل از عملیات ترمیمی، آب بندی یا کاشی کاری سازه های ساختمانی.

Back To Top